Jesteś tutaj

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Subskrybuj proofanacja feed

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.proofanacja.pl określa zasady składania zamówień oraz dokonywania na ich podstawie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.proofanacja.pl

§1
WARUNKI OGÓLNE, 
WARUNKI ZAMAWIANIA, 
 

1.     Właścicielem sklepu internetowego www.proofanacja.pl (dalej „Sklep”) jest ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu mieszczącą się przy ul. Siewierskiej 196 c, telefon: (32) 672-42-48, fax: (32) 672-42-48, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000551063, Nr NIP 6492302341, Wysokość kapitału zakładowego: 25 000 zł, (dawniej Anna Rotarska prowadząca dz. gosp. pod firmą „ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport-Import Anna Rotarska”).

2.     Zamówienia składa się za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.proofanacja.pl

3.     Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

4.     Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, w tym co najmniej: nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), telefon kontaktowy.

5.     Przyjęcie zamówienia do realizacji, może wymagać potwierdzenia zamówienia w formie telefonicznej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.     Wraz z dostarczeniem każdego zamówienia, klient otrzyma fakturę VAT oraz opcjonalnie  instrukcje montażu/użytkowania jeżeli występują.

7.     Klient ma prawo do wglądu we własne dane osobowe oraz do ich poprawiana, a także żądania usunięcia z bazy danych Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.

9.     W razie wątpliwości co do treści zamówienia Sklep może zwrócić się do klienta o ich wyjaśnienie i dokonanie niezbędnej korekty złożonego zamówienia.

§2
SPRZEDAŻ I DOSTAWA

10.   Przy składaniu zamówień klient dokonuje wyboru, spośród możliwości prezentowanych przez system Sklepu, w zakresie warunków dostawy i płatności, tj.: 
a. sposób dostawy – przesyłką kurierska (kurier GLS), koszt wysyłki według odpowiadającego cennika operatora. 
b. sposób i termin płatności – przed dostawą przelewem bankowym, przelewem internetowym lub płatność „za pobraniem” w momencie odbioru przesyłki.

11.   Zamówiony towar jest dostarczany na koszt klienta w przypadku przesyłek ekspresowych. Przesyłki standard są wysyłane na koszt wykonawcy.

12.   Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (wyświetlany po jego złożeniu) i dopisać hasło: Proofanacja.

13.   Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie wpływu właściwej kwoty na nasz rachunek bankowy.

14.   Zamówione towary są wysyłane w przeciągu 5 dni roboczych (przesyłka standard) lub w przeciągu 2 dni (przesyłka ekspres) w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym od momentu potwierdzenia zamówienia/zatwierdzenia wzoru lub daty wpływu zapłaty na nasze konto (w przypadku przedpłaty) i są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. W każdym innym przypadku wszystkie zamówienia będą traktowane indywidualnie.

15.   Wszystkie ceny podane w Sklepie Proofanacja są wartościami brutto i zawierają podatek VAT, są cenami aktualnie obowiązującymi i mogą ulec zmianie w każdym czasie. Ceną wiążącą jest cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

16.   Złożone zamówienie jest traktowane jako całość. Jeśli w chwili złożenia zamówienia w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru Sklep rezerwuje sobie prawo do wydłużenia realizacji czasu zamówienia do 5 dni roboczych (przesyłka ekspres) oraz do 10 dni roboczych (przesyłka standard). Czas realizacji zamówień nietypowych ustalany będzie indywidualnie.

17.   Zamówienia oraz wysyłka realizowane są tylko na terytorium krajów wskazanych w systemie Sklepu.

18.   Należność (cenę i koszty dostawy) w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na rachunek bankowy:

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o.o.
Bank PeKaO o/Zawiercie
nr rachunku: 88 1240 4911 1111 0010 6252 1078   

§3
WARUNKI ZWROTÓW I REKLAMACJI

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę pięćdziesięciu złotych. W przypadku skorzystania z takiego prawa Klient zobowiązany jest poinformować o tym ANRO, składając stosowne  oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ANRO: info@proofanacja.pl Wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy, doręczany konsumentowi wraz z przesyłką, stanowi załącznik nr 2 Regulaminu .. Pobierz wzór odstąpienia

  1. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru.
  2. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż wysyłka kurierem, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  3. ANRO niezwłocznie prześle na adres Kupującego pisemne potwierdzenie odstąpienia od umowy, jednak nie później, niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

5.     Jeżeli  na życzenie klienta przygotowano projekt indywidualny (nietypowy – inny niż przedstawiony w ofercie sklepu na www.proofanacja.pl) i produkcja (wydruk) została zakończona, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

6.     W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zwracanego towaru wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu  (fakturą VAT lub paragonem fiskalnym).

  1. Kwota odpowiadająca cenie zwróconego towaru zostanie przekazana klientowi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep przedmiotowego oświadczenia i zwracanego towaru (od dnia otrzymania ostatniego z nich). Koszty przesyłki towaru nie podlegają zwrotowi.

8.     Wszelkie zwroty towaru wysyłane na koszt ANRO nie będą przyjmowane, chyba że klient i Sklep dokonali innych ustaleń.

9.     Klient ma między innymi prawo do sprawdzenia: 
1) towaru przy odbiorze własnym lub 
2) zawartości przesyłki w obecności kuriera.

W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń towaru należy spisać protokół reklamacyjny i dostarczyć do Sklepu oraz do firmy kurierskiej GLS.

10.   Klient powinien niezwłocznie zgłosić do Sklepu fakt braku otrzymania, przesyłki, w terminie określonym niniejszym regulaminem, pomimo przyjęcia jego zamówienia do realizacji i dokonania pełnej wpłaty.

11.   Zgłoszenie wszelkich reklamacji winno być wysłane na adres: info@proofanacja.pl i powinno zawierać opis stwierdzonych przez klienta wad.

12.   W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep zobowiązuje się to zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego towaru.

13.   Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu.

14.   Wygląd towaru może nieznacznie różnić się od prezentowanych w systemie Sklepu zdjęć. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego klienta (m.in. kolor, monitor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

15.   W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy klienta, koszty związane z reklamacją, w tym w szczególności koszty przesyłki, pokrywa klient.

16.   Reklamacji nie podlegają: 
1) naturalne zużywanie się towaru, 
2) uszkodzenia mechaniczne – z wyjątkiem uszkodzeń opisanych w protokole spisanym podczas dostarczenia towaru do klienta, 
3) uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej eksploatacji lub konserwacji.

 

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Szczegółowe czynności związane z realizacją zamówień w Sklepie nie wymienione w regulaminie są opisane w pozostałych częściach systemu Sklepu i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

  1. ANRO informuje, iż obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostarczenie zamówionej rzeczy bez wad.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego..

 

 

NOTA: Wygląd Sklepu oraz wszelkie dane, pliki, w tym pliki graficzne i niniejszy regulamin stanowią własność właściciela Sklepu, a ich kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody stanowi naruszenie praw autorskich zagrożone odpowiedzialnością karną i cywilną.